(+90) 312 284 49 99
 • Çalışma Saatleri: 08:00-19:00
 • info@berkay.com.tr
(+90) 312 284 49 99

Sıkça Sorulan Sorular

( Kaynak Gümrükler Genel Müdürlüğü )
07 Ağustos 2019

Bedelsiz Nakil Vasıtası İthali

Soru: Bedelsiz ithalat nedir?
Cevap: Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir?
Cevap: Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri.

Soru: Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir?
Cevap: Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtalar
Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanolar

Soru: Ticari araçların bu muafiyetten faydalanarak getirilmesi mümkün müdür?
Cevap: Hayır. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

Soru: Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?
Cevap: Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur.

Soru: Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?
Cevap: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.
Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.
Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Soru: Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir?
Cevap: Yerleşim yeri;
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri ifade etmektedir.
 
Yerleşim yerinin nakli;
Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder.
 
Soru: Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?
Cevap: a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,
b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,
c) Yurtdışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık statüsüne haiz Türk vatandaşları,
d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri,
e) Mavi kart sahibi kişiler 
Bedelsiz araç ithal edemezler.

Soru: Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?
Cevap: a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden; veraset intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda ise yurt dışında yerleşik murisin ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı olması,
b) Aracın, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.

Soru: Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi mümkündür?
Cevap: Muafiyet şartlarının sağlanması halinde; motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her birinden birer adet getirilmesi mümkündür. 
Örneğin, Kişi, bir adet otomobil, bir adet motosiklet ile bir adet bisikleti bedelsiz ithalat kapsamında bir defada yurda getirebilir.

Soru: Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?
Cevap: Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir. Bu bölüm kapsamı motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından söz konusu beş yıllık süre içinde, bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.
 İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

Soru: Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi?
Cevap: Hayır. Veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç bedelsiz araç ithalinde “aile ünitesi” esas alınır. Aile ünitesi, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Muafiyet hakkı aile ünitesine tanınmaktadır.

Soru: Eşi adına kayıtlı aracın bedelsiz ithalatını kişi kendisi yapabilir mi?
Cevap: Hayır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat işlemleri, kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından gümrük idaresine müracaat edilip sonuçlandırılabilir.

Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?
Cevap: Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.
 
Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 1 yıllık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

Soru: Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır?
Cevap: Aşağıdaki gümrük idarelerine yapılmaktadır.
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü (0312-397 75 47)
İstanbul Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü (0212-465 80 16)
İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü (0232-463 12 96)
Gebze Gümrük Müdürlüğü (0262-754 24 01)

Soru: Başvuru için bir süre kısıtı var mıdır?
Cevap: a) Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay,
b) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay, ancak, kamu görevlilerinin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmesi halinde süre, kişinin Türkiye Gümrük Bölgesine son giriş tarihinden itibaren hesaplanır.
c) Türk vatandaşlığına geçenlerin vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay,
ç) Miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varislerin; veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay.

Soru: Başvuru sırasında aranacak belgeler nelerdir?
Cevap: (1) Kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte,  yetkili gümrük idaresine başvurulur. 
 
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için;
1)Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için;
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
4)Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için;
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
5) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.
ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için;
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2)  Veraset ilamı,
3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
5) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.
(2) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

Soru: Konuyla ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?
Cevap: 7/10/2009 tarih ve 27369 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ve 6/6/2017 tarih ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği’ne, Bakanlığımız internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) bulunan mevzuat başlığı altından ulaşmak mümkündür.

Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla galen araçlarda mali yükümlükler ve oranları nelerdir?
Cevap: Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar: 
 

Araç yaşı
(birim)
Amortisman oranı (%)
 
Amortisman tutarı (birim)Vergiye esas kıymet
(birim)
120100x%20=20100-20=80
210100x%10=1080-10=70
310100x%10=1070-10=60
410100x%10=1060-10=50
510100x%10=1050-10=40
610100x%10=1040-10=30
7--100x%20=20
8--100x%20=20
9--100x%20=20

 

Engelli Kişilere Tanınan Muafiyetler

Soru: Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?
Cevap: Özel tertibatlı araç ithal edecek kişinin ortopedik özürden kaynaklanan engelinin bulunması gerekir.

Ortopedik özür ibaresi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlığını ifade eder.

Kişinin engel durumuna göre iki şekilde araç ithali yapılmaktadır:
1- Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araç ithali,
2- El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan araç ithali.

Bu kişiler;
a-    Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik ise ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmek suretiyle getirilen,  
b-    Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan,
özel tertibatlı aracı vergilerden muaf olarak ithal edebilir. 

Soru: Nasıl Bir Araç İthal Edilebilir?
Cevap:

1) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar: Bu kişiler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobiller,

2) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar: El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olan kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, engelli kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan 87.02 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan minibüsler ile portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz oturma yeri olan,  engelli kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtaları,
muafiyet kapsamında ithal edilmektedir.   

Araçta bulunan özel tertibatın kişinin engeline göre yurt dışında yaptırılmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, aracın engelli aracı olarak ithali amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinden önce araçtaki özel tertibatın yapılmış olması gerekir.
 
Soru: Özel Tertibatlı Araç İthalinde Yaş Sınırı Var mıdır?  
Cevap: Aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.   

Soru: Hangi araçlar muafiyet kapsamında getirilemez? 
Cevap: 
-    Sadece otomatik vitesli olan araçların,
-    Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların,
-    Engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların,
-    Arazi araçlarının
muafen ithali mümkün değildir.

Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için araçların  özel tertibatlı olması gerekmemektedir.

Soru: Özel tertibatlı araç ithalinde muafiyet hangi vergileri kapsar?
Cevap: Muafiyet gümrük vergisi, ÖTV ve KDV’yi kapsamaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 72 nci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile, yurt dışından engelli muafiyeti kapsamında ithal edilen araçlar için, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 2021 yılı için 330.800 TL’yi aşanlar için, ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.

Soru: Nereye Müracaat Edilir?
Cevap: Özel tertibatlı engelli aracı için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce engelli kişinin bizzat kendisi, vasisi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda yer alan yetkili gümrük idarelerinden birine müracaat edilir:
1- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
2- Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
3- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
4- Gebze Gümrük Müdürlüğü
5- Malatya Gümrük Müdürlüğü
6- Rize Gümrük Müdürlüğü
7- Mersin Gümrük Müdürlüğü
 
Soru: Müracaat İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?
Cevap: 
1- Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araç için:
a) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde engelli kişi adına düzenlenmiş “Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu”nun aslı veya söz konusu raporu düzenleyen kurum tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,
1) Söz konusu raporda, özel tertibat kod numarası ile engelli kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alacağının belirtilmiş olması gerekir.
2) İlgili kişi tarafından, kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğu ülkenin resmi bir hastanesinden alınan rapor ibraz ediliyor ise raporun Türkçe tercümesinin de bulunması gerekir.
b) Engelli kişinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi,
c) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,
ç) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli kişiye;
1) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi,
2) Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,
d) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura,
e) Nüfus cüzdanı örneği,
f) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 
2) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar için:
 
a) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamı kişiler için; Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumundan alınmış kişinin el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olduğunu ve kişinin rampa veya lift sistemli araç ile taşınabileceğini gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya aslının bir kamu kurumu tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,
b) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,
c) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli kişiye;
1) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi,
2) Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,
ç) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura,
d) Nüfus cüzdanı örneği,
e) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 
Soru: Karara Bağlama Süreci Nasıldır?
Cevap: Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişi talebi, yetkili Gümrük Müdürlüğünde oluşturulan heyet tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Gümrük Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından, ibraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumu dikkate alınarak engelli kişinin ithal etmek istediği araçtaki engelinin gerektirdiği özel tertibat belirlenir.

Komisyonun toplanacağı gün, ilgili engelli kişi de anılan gümrük idaresinde hazır bulunur. Ancak, el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişilerin komisyona katılması zorunlu olmayıp vekalet vereceği başka bir kişi ya da varsa vasisinin temsilci olarak komisyona katılması mümkündür.

Aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın oybirliği ile verilmesi gerekir. Komisyon kararı, yetkili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Belgesi”nde belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır.

Soru: Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Nasıldır?
Cevap:
1) Özel tertibatlı araç tertibatlandırılmış olarak giriş gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu Taşıt Takip Programına kaydettirilmesi gerekir.
2) Komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde istenilen belgelerle birlikte komisyon karar belgesini düzenleyen yetkili Gümrük Müdürlüğüne başvurulur ve araç söz konusu gümrüğe teslim edilir.
3) Gümrük Müdürü veya yetkilendireceği Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşturulan bir heyet tarafından, aracın söz konusu komisyon karar belgesine uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde ithaline izin verilir.
4) Yetkili gümrük idaresince, araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine satılamaz/devredilemez şerhi konularak trafik kaydı yapılmak üzere ilgili trafik tescil idaresine gönderilir.
 
Soru: Engelli kişi tarafından bizzat kullanılması gereken araçların başkalarınca da kullanılabilmesi mümkün müdür?
Cevap: Normal şartlarda bu araçların sadece engelli kişiler tarafından kullanılması gerekir. Ancak, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde engelli kişinin araçta bulunması şartı ile başka bir kişi tarafından da kullanılabilir.

Soru: Özel Tertibatlı Aracın Devir ve Satış Koşulları Nelerdir?
Cevap: Kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracı satmış veya başka bir engelli kişiye devretmiş olmaları gerekir.

Özel tertibatlı aracın başka bir engelli kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak kişinin engelinin farklı olması halinde araç yetkili Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin engeline uygun varsa tertibat değişikliği yetkili gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.
 
Özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır.
a) Bu araçların engelli kişi tarafından, başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devri mümkündür.
b) Bu araçların engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden satışı mümkün değildir.
c) Bu araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç ila on yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye satışında gümrük vergileri tahsil edilir. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.
 
 Özel tertibatlı araç muafiyetinden faydalanan engelli kişinin vefatı halinde,
1) Aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmaz. Varislerin, kendi adlarına yeni bir trafik şahadetnamesi düzenlenmesini teminen veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay içinde yetkili gümrük idaresine başvurması gerekir.
2) Bu araçların varis tarafından, engelli veya engelli olmayan başka bir kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın devri veya satışı mümkündür.
3) Bu araçların, varis tarafından engelli olan başka bir kişiye devrinde gümrük vergileri aranmaz. Aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde engelli olmayan başka bir kişiye satışında ise gümrük vergileri tahsil edilir. Beş yıl sonrasında söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.
4) Bu araçların, varis tarafından engelli olan bir kişiye devrinden sonra, bu engelli kişi tarafından aracın engelli olmayan başka bir kişiye satışında, aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise gümrük vergileri aranmaz.

Soru: Gümrük İdaresinden İzin Alınmaksızın Satışı, Devri Yapılan Araç için Nasıl bir Yaptırım Uygulanır?  
Cevap:  Muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara izin alınmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dışında kullanılan eşyanın gümrük vergileri tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Yolcu Beraberi Taşıtlar

10 Şubat 2021

Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlar

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?
Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yurtdışında yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında geçici olarak getirebilirler.  
 

Soru: Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?
Cevap: Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasıdır.  
 

Soru: Yurtdışında yerleşik olmak için 185 gün yurtdışında bulunmak yeterli midir?
Cevap: Hayır. Taşıt getirecek kişinin yurtdışında yerleşim yeri bulunması ve ikamet tesis etmesi şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan vatandaşlarımız son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.  
 

Soru: 185 Gün Hesabı Nasıl Yapılır?
Cevap: Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar. Yurtdışında yerleşik olma durumunun hesaplamasını aşağıdaki örnek ile açıklayabiliriz.
 
07.03.2018 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin 07.03.2018’den geriye doğru 1 yıl yani 07.03.2017-07.03.2018 tarihleri arasında yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır. 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

07.03.2019

 

Soru: Yurda giriş-çıkış bilgilerine nereden ulaşılabilir?
Cevap: Vatandaşlarımız, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgilerini türkiye.gov.tr adresinden sorgulayabilirler.
Ayrıca kişiler pasaportlarında bulunan giriş-çıkış tarihlerinden de yurtdışında kaldıkları süreleri hesaplayabilirler. 

 

Soru: Yurtdışından emekli olan kişiler yurtdışında 185 gün bulunmadan taşıt getirebilir mi?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurtdışında bulunma şartı aranmaz.

 

Soru: Taşıtın getirilebileceği ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?
Cevap: Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler. Örneğin, Almanya’da yerleşik bir kişi Fransa’dan satın aldığı taşıtı geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.

 

Soru: Türkiye’de ikamet eden ve yurtdışı yerleşiklik şartını sağlamayan biri Gürcistan’dan satın alacağı taşıtı 2 yıl süreyle Türkiye’de kullanabilir mi?
Ce
vap: Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışından taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. Bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurtdışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek cezai işlem uygulanmakta ve araçların yurtdışı edilmeleri sağlanmaktadır.  

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir.

 

Soru: Yabancılara ait taşıtlara da 730 gün süre verilecek mi?
Cevap: Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye'de kalma süresinden uzun olamaz. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. (Örneğin Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye kimlikle giriş yapan Gürcistan vatandaşına verilecek süre 180 günde 90 günü geçemeyeceğinden taşıtına da en fazla 90 gün süre verilir.) Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ise ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir ve bu süre 730 günden uzun olamaz.

 

Soru: Tüzel kişiliklere ait taşıtlara 730 gün süre verilecek mi?
Cevap: Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilir. 

 

Soru: 730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlamayan kişiler taşıtıyla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?
Cevap:
730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan kişiler şartları sağlayana kadar taşıt getiremezler. Ancak, söz konusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik ise bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile getirebilirler.

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıta verilen süre aşılırsa cezası var mıdır?
Cevap: Taşıtların yurtta kalma sürelerini; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aya kadar aşması durumunda 2021 yılı için sırasıyla 346 TL, 692 TL ve 1.038 TL para cezası uygulanır. 

3 (üç) ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir.  

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt için gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?
Cevap: Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıtı getiren kişinin ehliyeti, taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi ile Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belgenin ibrazı gerekir.
 
Soru: Önbeyan nedir?
Cevap: Yurtdışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından gümrük kapılarına bildirebilecektir. Uygulaması başlayan ve Bakanlığımızın https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/ web adresinden veya “e-Devlet Kapısı” üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen Taşıt Önbeyan uygulaması sayesinde gümrük kapılarında işlemler daha hızlı ve akıcı bir şekilde tamamlanacaktır. Ayrıca kapılardaki bekleme süresi asgari düzeye inecektir.

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamı taşıt pasaporta kaydedilir mi?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaporta kaydedilerek, süre sonuna ilişkin meşruhat düşülür. 

 

Soru: Bu işlemler için gümrük idaresine ödeme yapılması gerekiyor mu?
Cevap: Bu işlemler için gümrük idaresince herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

 

Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) kişiler yurtdışından geçici araç getirebilir mi?
Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir. 

 

Soru: Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden veya yurtdışına görevli olarak atanıp kesin dönüş yapan kişiler turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirebilir mi?
Cevap: Yurtdışı göreve atanma, öğrenim görme, çalışma vb. sebeplerle yurtdışına giden kişilerden kesin dönüş yapanların ikametlerini Türkiye'ye nakletmeleri sebebiyle turistik kolaylıklardan faydalanarak 2 yıl süreyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. 

 

Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşi tarafından getirilen taşıtı kullanabilir mi?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce  kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.  

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtı hak sahibi (malik veya vekalet yoluyla getiren kişi) dışında Türkiye’de kimler kullanabilir?
Cevap: Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir. Bu durumda, taşıt hak sahibinin araç içinde bulunması gerekmemektedir. Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılır, hiç kimse tarafından (ana, baba, eş ve çocuklar dahil) kullanılamaz

 

Soru: Yurtdışında yerleşik bir kişi başka bir şahıs adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?
Cevap: Taşıtın mülkiyet sahibi dışında yurtdışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi mümkündür. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir.
Vekâleten getirilen taşıtlar için giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

Soru: Yurtdışında yerleşik bir kişi yurtdışında yerleşik tüzel kişi adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?
Cevap: Yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar ancak yurtdışında yerleşik şirket çalışanları veya ortakları tarafından vekâleten getirilebilmektedir.  
 

Soru: Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?
Cevap: 

 • Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,
 • Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
 •  Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,
 • Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri

Vekâlet belgesi olarak kabul edilir.  

Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşine ait taşıtı vekâleten Türkiye’ye getirebilir mi?
Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yerleşik başka bir kişiye ait taşıtı vekâleten de olsa geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir. 
 

Soru: Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu eşler araç getirebilir mi?
Cevap: Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur. 
 

Soru: Türk vatandaşlığından çıkan veya çifte vatandaş olanların turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkün müdür?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için uyruğun bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.
 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar Türkiye’de ki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılabilir mi?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması mümkün değildir. Taşıt yalnızca getiren kişi ve bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, usul veya füruu olan kişilerce kullanılabilir. 
 

Soru: Çifte pasaport sahibi kişiler birden fazla taşıt getirebilir mi?
Cevap: Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece bir adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir. 
 

Soru: Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir mi?
Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir.

 

Soru: Türkiye’ye taşıt ile giriş yaptıktan sonra verilen süre bitmeden taşıt ile birlikte yurtdışına çıkılması halinde 185 gün yurt dışında bulunmadan aynı taşıtla veya başka bir taşıtla geri dönmek mümkün mü?
Cevap: Geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan kişilerin yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması halinde kullanılmayan süreler verilerek taşıtın girişine izin verilir. 185 gün yurtdışında bulunma şartının her girişte sağlanması gerekir.
Ancak geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde 185 gün koşulu aranmaz.

 
Soru: Verilen sürenin tamamının kullanılmasından sonra tekrar ne zaman taşıt getirilebilir?
Cevap: Süresinin tamamını kullanan kişi çıkış tarihinden itibaren 185 gün yurtdışında bulunmadan aynı veya farklı bir taşıtı Türkiye’ye getiremez. Yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir. 

Soru: Süresi bitmiş taşıt sınır kapısından giriş-çıkış yaparsa tekrar 730 gün süreyle Türkiye de kalabilir mi?
Cevap:  Süresi bitmiş taşıtın yurtdışında 185 gün bulunmadan sınır kapısından giriş-çıkış yaparak tekrar getirilmesi mümkün değildir.    

 

Soru: Süresi bitmiş taşıt mülkiyet değişikliğiyle yeniden Türkiye’ye getirilebilir mi?
Cevap: Mülkiyet sahibinin yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse taşıt getirmesine izin verilir. 

 

Soru: 730 gün süreyle Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkan taşıt sahibi taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir mi?
Cevap: Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?
Cevap: Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.  

 

Soru: Getirilen taşıtın direksiyonunun sağda olması bir engel midir?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

 

Soru: Kiralayarak taşıt getirilebilir mi? Ne kadar süre verilir?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kiralayarak taşıt getirmesine izin verilir. Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.  

 

Soru: Taşıt Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkılabilir mi?
Cevap: Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmak için en yakın gümrük idaresine başvurulmak suretiyle aşağıdaki işlemlerden birinin yapılması gerekir. 

 • Taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi,
 • Taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin Tebliğin 7 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen, iki nüsha imzalı taahhütnamenin her çıkışta gümrük idaresine sunulması ve bu talebin gümrük idaresince uygun bulunması.

Pasaport işlemleri sırasında söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden önce gümrük idaresine yönlendirilecektir. Bu sebeple herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taşıtsız olarak yurtdışına çıkmadan önce en yakın gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir

 

Soru: Gümrük idaresinin bilgisi dışında taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmanın cezası var mıdır? 
Cevap: Taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurtdışına çıkan kişiler haklı bir sebepleri bulunduğunu ispat edemezlerse haklarında, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defa Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

 

Soru: Taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde yurtdışında bulunulan süreler taşıtın Türkiye’de kaldığı süreden sayılır mı?
Cevap:
 Gümrük idaresinin denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın süresi işlemeye devam eder.  

 

Soru:  Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına geçici olarak teslim edilen taşıt burada ne kadar süre kalabilir?
Cevap: Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle gümrük gözetiminde kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıt gümrüğe terk edilebilir mi?
Cevap: En yakın gümrük idaresine dilekçe ile başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilecek taşıta ilişkin yasal olarak tahakkuk eden vergi ve cezalar varsa bunların ödenmesi gerekir.  

 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de satılabilir mi?
Cevap: Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali yapılan taşıt Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın bir başkasına satılamaz.  

 

Soru: Sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıkarılan taşıt 185 gün yurtdışında kalmaksızın taşıt sahibinin eşi/çocukları/annesi/babası/arkadaşı tarafından vekâleten Türkiye’ye getirilebilir mi?
Cevap: Taşıtın tekrar Türkiye’ye vekâleten getirilebilmesi için en az 185 gün yurtdışında kalması gerekmektedir. 

 

Soru: Taşıtın sigortası Türkiye’de geçerli değilse taşıtın girişine izin verilir mi?
Cevap: Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletilebilir.  

 

Soru: Taşıtla yurtdışına çıkış yaparken ya da taşıtı gümrük idaresine bırakırken gümrük idaresince yapılması gereken işlemler nelerdir?
Cevap: Taşıtın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir. 

 

Soru: Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?
Cevap: http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat  linkinden ulaşılması mümkündür.
 
 
Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamı Taşıtlar

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi (YTGGK) ve Yabancı taşıtlar geçici giriş formu (YTGGF) nedir? 
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ise, çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgeyi ifade eder.

SoruÇalışmak veya öğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak Türkiye’ye taşıt getirebilir mi?
Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, belirli bir süre ile çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yabancıların ülkelerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilmek üzere geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtlar çalışma veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir. Ancak, söz konusu kişilerin Türkiye’de çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları ve kesintisiz olarak çalışmaya veya öğrenime devam etmeleri gerekmektedir. 

 

Soru: Emekliler de YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahibi kişiler hariç olmak üzere, Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz yurtdışından emekli yabancılar Türkiye’de trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıtlarını getirebilirler. Mavi Kart sahibi kişiler ikamet izninden muaf olarak Türkiye’de sınırsız olarak ikamet edebildiklerinden, Mavi kart sahibi emeklilerin bu kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.  
 
Soru: Türkiye’den emekli olan yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
Cevap: Hayır. Yurtdışından emekliliği olmayan yabancıların belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.
 
Soru: Türkiye’ye geldikten bir süre sonra çalışmaya başlayan yabancının YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirme hakkı var mıdır?
Cevap: Trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için kişilerin Türkiye’de çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları gerekmektedir.
 
Örnek-1: Türkiye’ye 18.10.2017 tarihinde gelen ve 18.08.2018 tarihinde çalışmaya başlayan bir yabancının, çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru bir yılda 304 gün Türkiye’de yerleşik olduğu için belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.
 
Örnek-2: Türkiye’ye 18.10.2017 tarihinde gelen ve 15.02.2018 çalışmaya başlayan bir yabancı, çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru bir yılda 245 gün yurtdışında yerleşik olduğu için YTGGK ve YTGGF kapsamında taşıt getirebilir.

 

Soru: Mavi Kart sahibi öğrenciler veya çalışanlar trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
Cevap: Trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için kişilerin Türkiye’de çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'ye çalışma amacıyla gelen kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaptıkları çalışma izin başvurularının sonuçlanma sürecinin zaman alabilmesi göz önünde bulundurularak, bu kişiler için, çalışma izin başvurusunun yapıldığı tarih dikkate alınarak yurtdışında yerleşiklik şartı sorgulanmakta ve çalışma izninin alınmasını müteakip çalışmaya başlanıldığının tespiti halinde geçici ithalat izni verilmektedir.

 

Soru: Mavi Kart sahibi emekliler YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirebilir mi? 
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli mavi kart sahibi kişilerin, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu kapsamında taşıt getirmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Soru: Mavi kart sahibi kişilerin, YTGGK ve YTGGF kapsamında yabancı plakalı taşıt getirebilmeleri için Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihten sonra yurtdışında kalmaları gerekir mi?
Cevap:
Evet. İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilmeleri için Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihten sonra yurtdışında ikamet tesis etmeleri ve 185 gün yurtdışında bulunmaları gerekir. 

Örnek: Türkiye’de çalışmaya başladığı 18.09.2017 tarihinde çift uyruklu Türk vatandaşı iken 18.07.2018 tarihinde izin ile Türk vatandaşlığından çıkarak mavi kart alan bir kişi, Türk vatandaşlığından çıktığı tarihten geriye doğru bir yılda 303 gün Türkiye’de bulunduğundan yabancı plakalı taşıtını trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak Türkiye’ye getiremez. Belirtilen kapsamda taşıt getirebilmesi için 18.07.2018 tarihinden sonra yurtdışında ikamet tesis etmesi ve en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.

 

Soru: Türkiye’de bir firmanın ortağı olan kişiler YTGGK ve YTGGF kapsamında yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
Cevap: Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan ve bu durumun şirket ana sözleşmesinde yer aldığını ispat eden firma ortağı kişiler Türkiye’de trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilirler.

 

Soru: Firma çalışanı veya ortağı olan kişilerce YTGGK ve YTGGF kapsamında getirilen yabancı plakalı taşıt, bu firmanın istihdam ettiği bir şoför tarafından kullanılabilir mi?
Cevap: Hayır. Belirtilen kapsamda getirilen taşıtların, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, yalnızca izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılması mümkündür. Bu nedenle, şoför olarak istihdam edilen kişinin maaş ve SGK ödemelerinin izin hak sahibi tarafından yapılması gerekir.

 

Soru: YTGGK ve YTGGF için aranan teminat tutarı ne kadardır?
Cevap: Gümrük idarelerince Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu düzenlenmesi için taşıtın gümrük vergilerinin %20 fazlası tutarında teminat verilmesi gerekmektedir. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için aranan teminat miktarı ise yetkili kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-TURİNG tarafından vergi tutarlarına bağlı olarak belirlenmektedir. 

 

Soru: YTGGK ve YTGGF kapsamında getirilen taşıtın işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanması gerekmektedir?
Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi gerekir. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir. 

 

Soru: YTGGK veya YTGGF alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?
Cevap: Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.

Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan; 

 • Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için çalışma izin belgesi,
 • Öğrenciler için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,
 • Emekliler için, yurtdışından emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,

istenilmektedir.
 
Soru: MA – MZ plaka ne demektir?
Cevap:
 YTGGK veya YTGGF kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen MA-MZ harf serisini taşıyan plakaları ifade etmektedir.  

 

Soru: MA-MZ plakasına kayden getirilecek taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?
Cevap: MA-MZ plakasına kayden getirilen taşıt ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Soru: MA-MZ plakasına kayden getirilecek taşıtın satın alındığı tarih ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?
Cevap: MA-MZ plakasına kayden getirilen taşıt görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş olabilir.  

Soru: MA-MZ plakasına kayden girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
Cevap: Bu kapsamda getirilecek taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri ile öğrenim süresi de göz önünde bulundurularak her defasında 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.  

 

Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süre uzatımı için nereye başvurulur?
Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için kefil kuruluş aracılığıyla gümrük idaresine; Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtlar için doğrudan gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır.  

 

Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtların süre uzatım talepleri hangi şartlarda kabul edilir?
Cevap: Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu şekilde yapılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek süre 24 ayı geçemez.

 

Soru: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurunun henüz sonuçlanmadığı durumda yapılması gereken işlemler nelerdir? 
Cevap: Çalışma izin belgesi ve ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde süre uzatımı için yapılan resmi başvuru sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte izin süresi içerisinde kefil kuruluş veya ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında taşıt getiren kişinin işten ayrılması veya öğreniminin sona ermesi durumunda ne yapması gerekir?
Cevap: Bu kişilerin en geç 30 (otuz) gün içerisinde gümrük idaresine başvurarak taşıtlarını yurtdışı etme, devir veya terk işlemlerinden birini tesis etmeleri gerekir. Aksi durumda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanarak taşıt yurtdışı edilir.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında işlem yapmak için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?
Cevap: Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak kefil kuruluş tarafından ücret alınmakta olup, bu ücretler hakkında kefil kuruluştan (TURİNG web sitesinden www.turing.org.tr)  bilgi edinilebilir. 

 

Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtı Türkiye’de taşıt sahibinden başka kimler kullanabilir?
Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar) ve özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak taşıt sahibi tarafından istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılabilir. Taşıt sahibi dışında taşıtı kullanabilecek bu kişilerin de trafik tescil belgesinde isimlerinin yer alması gerekmektedir. 

 

Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de bir başka kişiye satılabilir mi?
Cevap: YTTGK veya YTGGF’ye kayden geçici ithal edilen taşıtların yine bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresinin denetimine alınması hâlinde mümkündür. 

 

Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın başka bir yabancıya devrinde yurtdışı yerleşiklik şartı aranır mı?
Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın başka bir yabancıya devredilebilmesi için, taşıtı devredecek kişinin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olmaması; devralacak kişinin ise, Türkiye’de çalışmaya veya öğrenim görmeye başladığı tarih itibarıyla yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlıyor olması ve taşıtın devir alınacağı tarih itibarıyla çalışma veya öğrenim durumunun kesintisiz olarak devam ediyor olması gerekir.

 

Soru: Çifte uyruklu kişiler yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir mi?
Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

 

Soru:  Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına geçici olarak teslim edilen taşıt burada ne kadar süre kalabilir?
Cevap: Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle gümrük gözetiminde kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.

 

Soru: Taşıta verilen sürenin tamamı kullanılıp taşıt yurt dışı edildikten sonra aynı kişi aynı taşıtı tekrar hangi koşullarda getirebilir?
Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra kişi tekrar Türkiye’ye taşıt getirmek isterse,

 • Kişinin giriş yapılmak istenen tarih itibariyle, son 365 günün en az 185 gününü kesintili veya kesintisiz yurt dışında geçirmesi (yurt dışı yerleşiklik şartını sağlaması),
 • Taşıtın kesintisiz olarak 185 gün yurt dışında bulunmuş olması
 • Şahsın bu süre içerisinde Türkiye’ye herhangi bir taşıt getirmemiş olması,
  gerekmektedir.
   
  Kişinin daha önce 730 günlük bir izin süresinin tamamını kullanmış olması halinde aşağıdaki durumlar söz konusu olmaktadır:
 1. Çıkış tarihinden itibaren 185 gün kişi ve taşıt fiilen yurt dışında bulunmuştur. Bu durumda, 730 gün süre verilir.
 2. Taşıt 185 gün fiilen yurt dışında bulunmuştur. Ancak, kişi giriş yapmak istediği tarih itibariyle son 365 günün 185 gününü yurt dışında geçirmemiştir. Yurt dışında yerleşiklik şartı sağlanmadığından kişinin yabancı plakalı taşıtını geçici olarak getirme hakkı bulunmamaktadır.
 3. Kişi tekrar taşıtıyla giriş yapmak istediği tarih itibariyle 185 gün yurt dışında bulunmuş olmakla birlikte, bu süre zarfında aralıklarla Türkiye’ye taşıtsız giriş yapmıştır. Taşıt ise kesintisiz olarak yurt dışında kalmıştır. Bu durumda kişiye, 730 günlük sürenin tamamı verilir.

Örnek 1-Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalarak 15.08.2019 tarihinde yurtdışına çıkan kişi, 20.02.2020 tarihinde tekrar taşıtıyla birlikte geldiğinde gerek şahıs gerekse taşıt 185 günden fazla yurtdışında kalmış olduğundan taşıtına 730 gün süre verilir.

Örnek 2-Taşıtı ile Türkiye’ye 18.07.2017 tarihinde gelen bir şahsa 18.07.2019 tarihine kadar 730 gün süre verilmiştir. Şahıs 18.05.2019 tarihinde taşıtını gümrüğe teslim ederek yurtdışına çıkmış 19.06.2019 tarihinde geri dönmüştür. Taşıtın gümrüğe teslim edilmesi izin süresini durduracağından izin süre sonu 18.08.2019 tarihine ötelenmiştir. Şahıs 730 günlük sürenin tamamını kullanarak 18.08.2019 tarihinde taşıtıyla birlikte yurt dışına çıkar. Şahıs tekrar 19.01.2020 tarihinde giriş yapmak istediğinde geriye doğru 365 gün içerisinde toplam 185 gün fiilen yurt dışında bulunduğundan yurt dışında yerleşiklik şartını sağlamaktadır. Ancak, taşıt fiilen sadece 154 gün yurt dışında bulunduğundan süre verilememektedir. Bu durumda şahıs taşıtı ile Türkiye’ye 19.02.2020 tarihinde tekrar giriş yapabilecektir.

Örnek 3- Taşıtı ile Türkiye’ye 18.07.2017 tarihinde gelen bir şahsa 18.07.2019 tarihine kadar 730 gün süre verilmiştir. Şahıs 730 günlük sürenin tamamını kullanarak 18.07.2019 tarihinde taşıtıyla birlikte yurt dışına çıkar. Şahıs tekrar 19.09.2019 tarihinde taşıtsız Türkiye’ye gelir ve 15 gün kalarak yeniden yurt dışına çıkar.  19.02.2020 tarihinde taşıtıyla birlikte giriş yapmak istediğinde geriye doğru 365 gün içerisinde toplam 185 gün fiilen yurt dışında bulunduğundan yurt dışında yerleşiklik şartını sağlamaktadır. Taşıt da 185 gün kesintisiz yurt dışında kalmış olduğundan kişinin Türkiye’de geçirmiş olduğu 15 gün düşülmez ve 730 gün süre verilir.

Türkiye’den ÇıkışTürkiye’ye GirişYurtdışında Kalınan SüreUlaşım Türü
07.03.201805.06.201890Havayolu
15.09.201814.12.201890Demiryolu
21.01.201945Karayolu
Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre         225 gün 

 • 3_2118.jpg
 • 2_2079.jpg
 • 3_2082.jpg
 • 1_2091.jpg
 • 1_2061.jpg
 • 2_2120.jpg
 • 4_2088.jpg
 • 5_2088.jpg
 • 5_2091.jpg